COMUNICAT DE PRESĂ Consiliul Judeţean Ilfov şi-a ales cei doi vicepreşedinţi În data de 28 octombrie s-a desfăşurat prima şedinţă a Consiliului Judeţean Ilfov din noua legislatură. Pe lângă alegerea membrilor comisiilor de specialitate, au fost aleşi şi cei doi vicepreşedinţi. Nominalizarea celor doi vicepreședinți a fost făcută de către președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Petru Ștefan Thuma, iar cei prezenți și-au exprimat votul în mod secret. “Astăzi, am votat alături de consilierii județeni și am întregit echipa de [...]
În data de 25 octombrie 2020, 29 din cei 32 de consilieri județeni ai județului Ilfov au depus jurământul de învestire și au constituit noul Consiliu Județean pentru următorii patru ani. După constituirea noului Consiliu, a depus jurământul și noul președinte, Hubert Petru Ștefan Thuma. Ședința de constituire a fost deschisă de prefectul Daniel Zamfir, care a verificat validarea mandatelor obținute, iar ședința propriu-zisă, care a avut loc cu respectarea măsurilor dispuse de autorități pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, a [...]
20 august 2020 COMUNICAT DE PRESĂ Peste 8 milioane de lei, bani în plus pentru spitale Consiliul Județean Ilfov a aprobat în ședință o suplimentare de 8 433 434 lei, pentru Spitalul Județean Ilfov și Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, astfel: • Spitalul Județean Ilfov: 5 780 000 lei pentru lucrări de amenajare – zona administrativă, parcare, alei, iluminat, aparatură medicală (ecograf, electrocauter, echipamente extindere rețea fluide medicale) și pentru achiziția de materiale necesare în perioada în care spitalul funcționează [...]
19 august 2020 ANUNȚ DE PRESĂ Ședința Consiliului Județean Ilfov Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Judeţean Ilfov pentru joi, 20 august 2020, la ora 14.00.  Ședința se va desfășura online, prin videoconferință. Ordinea de zi poate fi consultată accesând următorul link: http://cjilfov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=183&lang=ro
 17 august 2020 COMUNICAT DE PRESĂ Consiliere gratuită pentru atragerea de fonduri europene Un nou webinar din seria organizate de CJ Ilfov a avut loc azi, pe tema fondurilor europene. Remus Trandafir, manager de proiecte în cadrul CJ Ilfov:” Finanțările disponibile în acest an acoperă orice tip de investiție în orice domeniu. Este o oportunitate unică pentru oamenii care vor să își deschidă afaceri în București-Ilfov. Nu a mai fost un asemenea flux de programe de finanțare în ultimii doi ani. Consiliul Județean Ilfov are un [...]
Image not available

Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia

Palatul Mogoșoaia

Palatul Știrbei

Image not available

Mânăstirea Căldărușani

Image not available

Manastirea Samurcasesti

Image not available

Mânăstirea Snagov

Nr.

Data

Titlul Hotărârii

1

29.01.2016

Hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov nr. 707/28.12.2015, de majorare a bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2015.

2

29.01.2016

Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din execedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2015.

3

29.01.2016

Hotărâre pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 52/2015 privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Ilfov.

4

29.01.2016

Hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare în vederea constituirii si funcţionării Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din județul Ilfov.

5

29.01.2016

Hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare în vederea constituirii si funcţionării Consorţiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Bucureşti - Ilfov.

6

29.01.2016

Hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Camerei Agricole Judeţene Ilfov.

7

29.01.2016

Hotărâre privind aprobarea încheierii între Judeţul Ilfov- Consiliul Judeţean Ilfov, D.G.A.S.P.C. Ilfov şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a Protocolului de cooperare pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor.

8

29.01.2016

Hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2016 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov.

9

29.01.2016

Hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2015 a bunurilor imobile care aparţin domeniului public şi privat al judeţului Ilfov.

10

29.01.2016

Hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz şi a dreptului de servitute legală de trecere asupra terenului aflat în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, pentru lucrarea „Extindere conducte distribuţie gaze naturale şi branşamente în incinta cartierului A.N.L. Henri Coandă din Voluntari, judeţ Ilfov”.

11

03.02.2016

Hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe 2016.

12

03.02.2016

Hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.

13

03.02.2016

Hotărâre privind definitivarea: ,,Programului anual de achiziții publice pe anul 2016”.

14

03.02.2016

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 70/15.07.2015 ce vizează asocierea judeţului Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unităţi Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din judeţul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

15

03.02.2016

Hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Ilfov cu unele consilii locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

16

03.02.2016

Hotărâre privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă ,,ADIA ILFOV SA”.

17

03.02.2016

Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 72/15.07.2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 19/2015 privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Ilfov, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București-Ilfov, Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei” – IFIN–HH, Măgurele High Tech Cluster, Primăria Măgurele pentru constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entității din infrastructura de inovare și transfer tehnologic ,,Măgurele Science Park”.

18

03.02.2016

Hotărâre pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ilfov în primul Consiliu Director al Asociaţiei „Ilfov Business Hub”.

19

25.03.2016

Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Pasaj subteran/suprateran pe DJ 101 la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea–Varianta II”.

20 25.03.2016 Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Pasaj subteran/suprateran pe DJ 602 la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea–Varianta II”.
21 25.03.2016 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 51/2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitarea și modernizarea pavilionului central din cadrul Centrului de Plasament nr. 7 Vidra, județul Ilfov în vederea înființării unui centru de informare și consiliere pentru copii în situații de risc” pentru proiectul ,,Creșterea calității serviciilor sociale oferite copiilor cu situații de risc din judul județului Ilfov prin reabiltarea, modernizarea și dotarea Centrului de Plasament nr. 7 Vidra”.
22 25.03.2016

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 57/2012 privind desemnarea a trei consilieri județeni în Colegiul director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

23 25.03.2016 Hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a județului Ilfov.
24 25.03.2016 Hotărâre privind aprobarea arondării comunei Corbeanca la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Corbeanca, județ Ilfov.
25 25.03.2016 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 91/02.12.2013 ce vizează asocierea Județului Ilfov- Consiliului Județean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Balotești în vederea realizări obiectivului ,,Modernizare, sistem rutier str. Broscari Intr. Punții, realizare, canalizare menajeră și pluvială și rețea de alimentare cu apă, str. Ion I.C. Brătianu, str. Broscari și Intrarea Punții”, comuna Balotești, județul Ilfov.
26 25.03.2016 Hotărâre privind aprobarea aderării Județului Ilfov - Consiliului Județean Ilfov la Asociația ,,Comunitățile Locale Riverane Dunării (CLDR)”.
27 25.03.2016 Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 10/2010 privind numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registrul garanțiilor locale.
28 25.03.2016 Hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Ilfov cu unele consilii locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
29 25.03.2016 Hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov.
30 25.03.2016 Hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă ,,ADIA Ilfov”, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A., în calitate de Delegat (Operator).
31 25.03.2016 Hotărâre privind constituirea unei comisii pentru soluționarea întâmpinărilor cu privire la propunerile de expropriere– lucrarea ,,CANAL COLECTOR APE UZATE BUFTEA-BUCUREȘTI” tronson aferent comunei Mogoșoaia, județ Ilfov.
32 25.03.2016 Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Periș pentru anul 2016.
33 25.03.2016 Hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Periș.
34 25.03.2016 Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele asistate în centrele din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov pe anul 2016.
35 25.03.2016 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 12/03.02.2016, privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local.
36 25.03.2016 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 107/17.11.2015, pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov în primul Consiliu Director al Asociației ,,Măgurele Science Park”.
37 25.03.2016 Hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov-Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov cu Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din alte unități administrativ teritoriale.
38 25.03.2016 Hotărâre privind aprobarea organigramelor, statelor de funcții și a regulamentelor de organizare și funcționare ale unităților sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Județean Ilfov.

39

25.03.2016

Hotărâre privind aprobarea încheierii între județul Ilfov- Consiliul Județean Ilfov pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, Asociația ,,Comunitățile Locale Riverane Dunării” – CLDR România, EUROLINK- Casa Europei, Asociația Profesională a Formării în Administrația Publică Locală-CINAQ și Asociația Regională de Dezbatere Oratorie și Retorică-ARDOR a Acordului de cooperare în vederea realizării evenimentului: Importanța prompvării femeilor în funcții de conducere- concept european cheie pentru creșterea competivității social-economice– Women on Board pentru ,,Marcarea Zilei Europei și a Zilei Naționale a Egalității de Șanse între Femeii și Bărbați”.

40

25.03.2016 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 111/2015, privind aprobarea Statutului și Actului Constitutiv al Asociației constituită între Consiliul Județean Ilfov, Măgurele High Tech Cluster și Institutul Național pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii pentru constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea Ilfov Business Hub.
41 25.03.2016 Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldăruşani, în proiectul: "Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldăruşani", în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de investiţii 5 1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
42 27.04.2016 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul I 2016.
43 27.04.2016 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 101/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 68/2012 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.
44 27.04.2016 Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în proiectul „STOB Regions - Succession and Transfer of Business in regions” din cadrul Programului de Cooperare Interregională Interreg Europe finanțat de FEDR.
45 27.04.2016 Hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Ilfov și Asociația Manieres pentru implementarea proiectului ,,Pe urmele Martei Bibescu”.
46 27.04.2016 Hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Ilfov şi Fundaţia Pro Chitila pentru implementarea proiectului Festivalul ,,CHITILA FILM FEST”.
47 27.04.2016 Hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Ilfov şi Asociaţia Şezătoarea Urbană pentru implementarea proiectului ,,CARAVANA CULTURALĂ”.
48 27.04.2016 Hotărâre privind aprobarea Programului de activități cultural-educative și artistice pe anul 2016 al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.
49 27.04.2016 Hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
50 27.04.2016 Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în proiectul „Povestile Dunării spuse de valurile ei” din cadrul Programului de Cooperare Interregională Interreg Europe finanțat de FEDR.
51 27.04.2016 Hotărâre privind înlocuirea unui membru în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
52 27.04.2016 Hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Județului Ilfov.
53 27.04.2016 Hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Voluntari și administrarea Consiliului Local Voluntari a străzilor din ansamblul de locuințe Henri Coandă.
54 24.05.2016 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2015.
55 24.05.2016 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 15/2013 privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov.
56 24.05.2016 Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Amenajare acces și lucrări exterioare la unele clădiri din orașul Otopeni aflate în domeniul public și administrarea Consiliului Județean Ilfov”.
57 24.05.2016 Hotărâre privind aprobarea Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
58 24.05.2016 Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru și Ministerul Culturii, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
59 24.05.2016 Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, în parteneriat cu Parohia Siliștea Snagovului și Ministerul Culturii, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural al Bisericii Nașterea Maicii Domnului, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
60 24.05.2016 Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.
61 30.06.2016 Hotărâre privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Ilfov
62 30.06.2016 Hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor judeţeni aleşi la data de 05 iunie 2016
63 30.06.2016 Hotărâre privind constituirea Consiliului Judeţean Ilfov
64 30.06.2016 Hotărâre privind alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov
65 30.06.2016 Hotărâre privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov
66 15.07.2016 Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov, pe principalele domenii de activitate
67 08.08.2016 Hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Nasta Nicolae
68 08.08.2016 Hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Minea Mircea
69 08.08.2016 Hotărâre privind aprobarea ,,Programului de măsuri și acțiuni pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii pe drumurile județene din județul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2016 – 2017”.
70 08.08.2016 Hotărâre privind participarea la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, în mandatul 2016-2020.
71 08.08.2016 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții: ,,Realizare Sens Giratoriu DJ 301A (km. 7+000) și DC 55 (km. 3+400)” – Varianta I.
72 08.08.2016 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul II 2016.
73 08.08.2016 Hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență în anul 2016.
74 08.08.2016 Hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Județului Ilfov.
75 08.08.2016 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Conducere al Autorității Metropolitane de Transport București, în mandatul 2016-2020.
76 08.08.2016 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională - Ilfov, în mandatul 2016-2020.
77 08.08.2016 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov, în mandatul 2016-2020.
78 08.08.2016 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de Contestații privind Orientarea Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov, în mandatul 2016-2020.
79 08.08.2016 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Casei Corpului Didactic Ilfov, în mandatul 2016-2020.
80 08.08.2016 Hotărâre privind desemnarea a trei consilieri județeni în Colegiul director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, în mandatul 2016-2020.
81 08.08.2016 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Periș, în mandatul 2016-2020.
82 08.08.2016 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul Consultativ al Centrului Județean Ilfov de Asistență Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești, în mandatul 2016-2020.
83 08.08.2016 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a județului Ilfov, în mandatul 2016-2020.
84 08.08.2016 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraților, delegat de Consiliul Judeţean Ilfov în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în mandatul 2016-2020.
85 08.08.2016 Hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, în mandatul 2016-2020.
86 08.08.2016 Hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Buftea, în mandatul 2016-2020.
87 08.08.2016 Hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca, în mandatul 2016-2020.
88 08.08.2016 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov pentru constituirea Comisiei județene privind incluziunea socială.
89 08.08.2016 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2016-2017.
90 08.08.2016 Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.30/2008 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă ,,ADIA – Ilfov”.
91 08.08.2016 Hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Acționarilor a SC APĂ CANAL Ilfov SA, în mandatul 2016-2020.
92 08.08.2016 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia Județeană Ilfov pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor, în mandatul 2016-2020.
93 08.08.2016 Hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice în baza cărora președintele Consiliului Judeţean Ilfov numește și eliberează din funcție administratorul public.
94 08.08.2016 Hotărâre privind numirea doamnei Mantu Mihaela Mariana în funcția de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Ilfov.
95 08.08.2016 Hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pe anul 2016.
96 08.08.2016 Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
97 08.08.2016 Hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului Ilfov – ediția 2016.
98 08.08.2016 Hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru Județul Ilfov – ediția 2016.
99 08.08.2016 Hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al județului Ilfov în sumă de 100400 lei, în vederea achiziționării aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații urgență în sănătate necesare dotării unor unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Județean Ilfov.
100 08.08.2016 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 35/25.03.2016, privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local.
101 08.08.2016 Hotărâre privind acordul pentru asocierea în vederea realizării în comun a serviciilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Dealul Spirii” București-Ilfov cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei”.
102 08.08.2016 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitare, consolidare, modernizare, reabilitare termică sediu Consiliul Județean Ilfov.
103 08.08.2016 Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr.3079/08.05.2012 pentru proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea și echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico-Social Domnești, județul Ilfov”, Cod SMIS 17902, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenție 3.2 – Reabilitarea/ modernizarea/dezvoltarea/extinderea și echiparea infrastructurii sociale.
104 08.08.2016 Hotărâre privind aprobarea participării Județului Ilfov Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală ILFOVĂȚ ILFOV SUD EST.
105 08.08.2016 Hotărâre privind aprobarea participării Județului Ilfov Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală VLĂSIA ILFOV NORD EST.
106 08.08.2016 Hotărâre privind aprobarea participării Județului Ilfov Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală SABAR ILFOV SUD.
107 08.08.2016 Hotărâre privind aprobarea participării Județului Ilfov Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală COCIOVALIȘTEA ILFOV NORD VEST.
108 08.08.2016 Hotărâre privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare sistem rutier pe DJ 401A km. 0+000 (Vidra) - km. 28+209 (Domnești).
109 08.08.2016 Hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.
110 08.08.2016 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.41 din 25.03.2016 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5– Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
111 08.08.2016 Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
112 08.08.2016 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2016.
113 08.08.2016 Hotărâre privind aprobarea necesității identificării unui imobil pentru mutarea temporară a sediului Consiliului Județean Ilfov.
114 08.08.2016 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.3/2015 privind solicitarea trecerii imobilului „Cazarma 1002,1163” situat în Oraş Măgurele, judeţul Ilfov, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Ilfov.
115 08.08.2016 Hotărâre privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni.
116 31.08.2016 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 100/08.08.2016, privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local.
117 31.08.2016 Hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Grupul de Acțiune Locală SABAR ILFOV SUD aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 106/08.08.2016.
118 31.08.2016 Hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Grupul de Acțiune Locală ILFOVĂȚ ILFOV SUD EST aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 104/08.08.2016.
119 31.08.2016 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială – Vidra –Consiliul Local în vederea realizării obiectivului de interes public ”Reparații școală Crețești”.
120 27.09.2016 Hotărâre privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Ilfov la Bruxelles - Belgia cu prilejul evenimentelor Open Days 2016.
121 27.09.2016 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.66/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ilfov, pe principalele domenii de activitate.
122 27.09.2016 Hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Ilfov – mandat 2016-2020.
123 27.09.2016 Hotărâre privind numirea membrilor supleanți ca reprezentanți ai Consiliului Județean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov în mandatul 2016-2020.
124 27.09.2016 Hotărâre privind numirea membrilor supleanți ca reprezentanți ai Consiliului Județean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Buftea în mandatul 2016-2020.
125 27.09.2016 Hotărâre privind numirea membrilor supleanți ca reprezentanți ai Consiliului Județean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca în mandatul 2016-2020.
126 27.09.2016 Hotărâre privind aprobarea desemnarii reprezentanților județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov în cadrul organelor de conducere, administrare și control ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București Ilfov (ADIBI), în mandatul 2016-2020.
127 27.09.2016 Hotărâre privind desemnarea a șase consilieri județeni ca membri ai Autorității teritoriale de ordine publică a județului Ilfov.
128 27.09.2016 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 95/2016 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pe anul 2016.
129 27.09.2016 Hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Ambulanță București-Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, situat în orașul Voluntari.
130 27.09.2016 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Judeţean Ilfov.
131 27.09.2016 Hotărâre privind darea în folosință gratuită Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov a instalației SPECT/CT/ tip MEDISO ANY SCAN achiziționată prin proiectul Reabilitare Modernizare Echipare la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov finanțat prin POR 2007-2013 Axa 3.1 Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii de Sănătate.
132 27.09.2016 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2016.
133 27.09.2016 Hotărâre privind asocierea județului Ilfov- Consiliul Județean Ilfov cu Asociația Arhiviștilor ,,Dimitrie Onciul,, Ilfov în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,Comunele județului Ilfov – contribuții monografice,,
134 27.09.2016 Hotărâre privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal cu elemente de P.U.Z. – Dezvoltare a infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare din județul Ilfov, localitățile Afumați, Balotești, Bragadiru, Brănești, Cernica, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Cornetu,Dobroești, Domnești, Găneasa, Glina, Grădiștea, Gruiu, Jilava, Măgurele, Moara Vlăsiei, Mogoșoaia, Otopeni, Pantelimon, Periș, Petrăchioaia, Tunari.
135 27.09.2016 Hotărâre privind asocierea Judeţului Ilfov- Consiliului Judeţean cu unele Unităţi Administrativ- Teritoriale - Consilii locale din judeţul Ilfov, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
136 31.10.2016 Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a trapezei și arhondaricului Mănăstirii Căldărușani, localitatea Grădiștea, Protoieria Ilfov Nord, județul Ilfov.
137 31.10.2016 Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov.
138 31.10.2016 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul III 2016.
139 31.10.2016 Hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2016.
140 31.10.2016 Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu unele consilii locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
141 31.10.2016 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 116/31.08.2016, privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local.
142 31.10.2016 Hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției pentru eliberarea cardului european pentru Dizabilitate.
143 31.10.2016 Hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Brănești la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Brănești, județul Ilfov.
144 31.10.2016 Hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Moara- Vlăsiei la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Moara-Vlăsiei, județul Ilfov.
145 31.10.2016 Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Spitalul Clinic de Urgență ,,Prof dr. Agrippa Ionescu” în vederea racordării sediului din localitatea Balotești al Spitalului Clinic de Urgență ,,Prof dr. Agrippa Ionescu” la resursele de apă geotermală în scop terapeutic.
146 31.10.2016 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 127/2016 privind desemnarea a şase consilieri judeţeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov.
147 31.10.2016 Hotărâre  privind înlocuirea unui membru în Comisia pentru Protecţia Copilului a judeţului Ilfov.
148 31.10.2016 Hotărâre pentru modificarea şi completarea unei anexe la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.128/2015 pentru aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor, precum şi a altor taxe asimilate acestora, de competenţa Consiliului Judeţean Ilfov, pentru anul fiscal 2016.
149 31.10.2016 Hotărâre privind delegarea domnului Dan Valentin funcţionar public, consilier superior în cadrul Compartimentului Patrimoniu- Direcţia Economică, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, pentru a îndeplini atribuţii de Director executiv al Camerei Agricole Judeţene Ilfov.
150 29.11.2016 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2016.
151 29.11.2016 Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu unele consilii locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
152 29.11.2016 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101B km. 39+276, peste râul Ialomița, sat Lipia”.
153 29.11.2016 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Podpe DJ 101C km. 18+860, peste râul Căldărușani, comuna Gruiu, sat Lipia”.
154 29.11.2016 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 602, km. 9+385, peste râul Ciorogârla, în Domnești”.
155 29.11.2016 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101B, km. 8+167, peste râul Lacul Snagov, în Periș”.
156 29.11.2016 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101C, peste Valea Vlăsiei, în comuna Gruiu”.
157 29.11.2016 Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în asociere cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, Institutul Intercultural Timişoara, Asociaţia pentru Dezvoltarea Comunitatii Rurale si Centrul de Resurse Economice si Educaţie pentru Dezvoltare la proiectul „Şcoala-Viitorul Comunităţii”, în vederea accesării fondurilor aferente POCU, Axa Prioritară 6 „Educaţie si competente” Prioritatea de investitii 10 (i) Obiective Specifice (O S ) 6 2, 6 3, 6 4, 6 6.
158 20.12.2016 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2016.
159 20.12.2016 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul IV 2016.
160 20.12.2016 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației – Grupul de Acțiune Locală ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST.
161 20.12.2016 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației – Grupul de Acțiune Locală VLĂSIA NORD EST.
162 20.12.2016 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației – Grupul de Acțiune Locală SABAR ILFOV SUD.
163 20.12.2016 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației –Grupul de Acțiune Locală COCIOVALIȘTEA ILFOV NORD VEST.
164 20.12.2016 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor a Județului Ilfov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
165 20.12.2016 Hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora, de competența Consiliului Județean Ilfov pentru anul fiscal 2017.
166 20.12.2016 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.
167 20.12.2016 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ilfov în Comisia de evaluare a managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor.
168 20.12.2016 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov.
169 20.12.2016 Hotărâre privind prelungirea delegării domnului Dan Valentin funcționar public, consilier superior în cadrul Compartimentului Patrimoniu – Direcția Economică din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, pentru a îndeplini atribuții de Director executiv al Camerei Agricole Județene Ilfov.
170 20.12.2016 Hotărâre privind acordul pr elungirii termenului de restituir e a sumei acordate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 88/31.08.2015 Unităţii Administrativ Teritoriale Bragadiru.
171 20.12.2016 Hotărâre privind acordul prelungirii termenului de restituire a sumei acordate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.121/18.12.2015 Unităţii Administrativ Teritorială Buftea.

Strategia 2020-2030

Calendar evenimente

Mai 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Newsletter

Vizitatori

Vizite totale 161256